Privātuma politika

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – SIA “Pakavs” klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

 

Datu pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Pakavs” (turpmāk – Pakavs), vienotās reģistrācijas Nr. 48703001414, juridiskā adrese Juridiskā adrese: “Aptieka”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135, tālrunis: 65122662, e-pasts: , mājaslapa: www.pakavs.lv.

2. Pakavs kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir:  . Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Pakavs juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 

Dokumenta piemērošanas sfēra

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategorijas un paskaidrojumi norādīti privātuma politikas 5.punktā.

4. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām - klientiem, Pakavs produktu pircējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
 • Pakavs uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem.

 

Personas datu kategorijas, kuras apstrādā Pakavs

5. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Pakavs, ir atkarīgas no Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Pakavs ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 9. punktā norādītājiem mērķiem:

 • vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 • bankas dati;
 • dati, kurus Klients pats paziņo Pakavs.

6. Pakavs rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Pakavs.

8. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Pakavs interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

9. Pakavs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Preču pārdošanai:
  • klienta identificēšanai;
  • pirkuma rēķina sagatavošanai un pirkuma darījuma noslēgšanas fakta pierādīšanai;
  • preču piegādei (distances līguma saistību izpildei);
  • garantijas saistību izpildei;
  • esošo produktu uzlabošanai un jaunu produktu attīstībai;
  • produktu lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
  • klientu apkalpošanai;
  • iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • norēķinu administrēšanai; 
  • parādu atgūšanai un piedziņai; 
  • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 

 • Biznesa plānošanai un analītikai:

- klienta identificēšanai;
- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus pētījumu veikšanai; 
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;

 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10. Pakavs apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Preču pirkšanas darījuma (t.sk. distances līguma) noslēgšanai un izpildei- lai noslēgtu darījumu/līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei- lai izpildītu Pakavs saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs- lai realizētu no Pakavs un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Pakavs leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai- lai nodrošinātu Pakavs nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

 

11. Pakavs leģitīmās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • ražot un izplatīt Latvijā sertificētas zālaugu, zāliena un citu starpkultūru sēklas un to maisījumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms pirkuma darījuma vai distances līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt pirkuma darījuma, distances līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai
 • saglabāt Klientu pieteikumus preču iegādei, kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz kontakttālruni vai interneta mājas lapā;
 • analizēt Pakavs mājaslapas darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • veikt Klientu aptaujas par precēm un to lietošanas pieredzi (NPS);
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot produktu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

 

Personas datu apstrāde

12. Pakavs apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pakavs saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

13. Ar Klientu noslēgtā pirkuma darījuma t.sk. distances līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Pakavs var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes. Ja izpildot šos uzdevumus, Pakavs sadarbības partneri apstrādā Pakavs rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par Pakavs datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Pakavs ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

14. Pakavs sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Pakavs prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Pakavs uzdevumā.

 

Personas datu aizsardzība

15. Pakavs aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pakavs saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • ugunsmūri;
 • klientu datu šifrēšanu;
 • ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

16. Pakavs neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai citu preču pirkuma darījuma laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu preču pirkuma darījum izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, bankai savstarpējo norēķinu ietvaros vai kurjera pakalpojumu uzņēmumam preču piegādes nodrošināšanai).
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pakavs leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pakavs leģitīmās intereses.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

17. Pakavs glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais preču pirkuma darījums t.sk. distances līgums;
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Pakavs vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

19. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Klients, sazinoties ar Pakavs, var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos mainīt.

20. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Pakavs piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Pakavs veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Pakavs leģitīmajām interesēm).

21. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Pakavs birojā un juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

22. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pakavs pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

23. Pakavs atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

24. Pakavs nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt.

25. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, produktu pirkšanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot interneta mājas lapā www.pakavs.lv produkta/u pirkuma darījuma brīdī, vai Pakavs tirdzniecības vietās.

26. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu klātienē Pakavs tirdzniecības vietās, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

27. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

28. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu

29. Pakavs veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi vai pasta adresi).

30. Saziņu par preces pirkuma darījuma izpildi Pakavs veic uz Klienta pieprasījuma vai distances līguma pamata (piemēram, preces piegādes laika saskaņošana, informācija par rēķiniņu u.c.)

 

Komerciāli paziņojumi

31. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Pakavs pakalpojumiem veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

32. Klients piekrišanu Pakavs komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Pakavs mājas lapā vai klātienē Pakavs tirdzniecības vietās.

33. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

 • nosūtot e-pastu uz adresi  ;
 • zvanot uz Pakavs biroja kontakttālruni 65122662;
 • klātienē Pakavs tirdzniecības vietās;

34. Pakavs pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.

 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

35. Mūsu tīmekļvietne izmanto šāda veida sīkdatnes (cookies):

Nepieciešamās sīkdatnes:

 • SESSID: Šī sīkdatne tiek izmantota, lai identificētu lietotāja sesiju. Tas ir vajadzīgs lietotājiem, kas veic autorizāciju vai aizpilda dažādas formas.
 • consent: Šī sīkdatne fiksē, vai esat piekritis sīkdatņu lietošanai un vai ir jārāda turpmāki brīdinājumi par sīkdatņu izmantošanu.

Statistikas sīkdatnes:

Mūsu vietne izmanto "Google Inc." pakalpojumu "Google Analytics", kas izmanto sīkdatnes, lai uzkrātu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu vietni. Šīs informācijas, kas glabājas Jūsu datorā, mērķis ir palīdzēt analizēt vietnes lietojumu. Informācija par vietnes lietošanu, tiek nosūtīta un uzglabāta "Google" serverī ASV. IP adrese, izmantojot IP anonimizāciju, tiek saīsināta ES vai Eiropas Ekonomiskās Zonas teritorijā, un tikai ārkārtējos gadījumos tā var tikt nosūtīta "Google" serveriem ASV. "Google" izmanto šo informāciju, lai novērtētu, kā Jūs izmantojat vietni, sagatavotu ziņojumus vietnes uzturētājiem par aktivitātēm vietnē un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes lietošanu. "Google" neapvieno Jūsu IP adresi ar citu pieejamo informāciju. "Google" var nodot šo informāciju trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai, ja šīs trešās personas apstrādā datus "Google" vārdā.

 • _ga, _ga_KLV0E588T5: Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai "Google" varētu izsekot apmeklējuma datiem "Google Analytics" statistikas uzkrāšanai. Ja nevēlaties piekrist statistikas sīkdatņu lietošanai, Jūsu apmeklējums tiks reģistrēts anonīmi un minētās sīkdatnes netiks uzstādītas Jūsu pārlūkā.

Mārketinga sīkdatnes:

 • _gcl_au: Šo sīkdatni izmanto "Google AdSense", lai uzlabotu reklāmu efektivitāti.

Jums ir tiesības modificēt vai dzēst Jūsu pārlūkā uzstādītās sīkdatnes. To var izdarīt pārlūkprogrammas iestatījumos. Šeit ir saites, kurās informācija par to atbilstoši pārlūkam:

 • Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
 • Safari (https://support.apple.com/lv-lv/guide/safari/sfri11471/mac)
 • Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer)
 • Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)
 • Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd)

36. Pakavs mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pakavs nenes atbildību.

 

Citi noteikumi

37. Pakavs ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju Pakavs mājaslapā www.pakavs.lv

38. Pakavs saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Pakavs mājaslapā.

39. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2018. gada 27.augustā.